Menu Zavřít

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Work Prosperity, s.r.o., se sídlem Roztylská 1, 148 00 Praha 1, , Česká republika, IČ: 29415357, jakožto zaměstnavatel v pozici agentury práce (dále jen „Zaměstnavatel“) si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání (dále jen „Uchazeč“) včetně rozsahu práv Uchazeče v souvislosti s tímto zpracováním, který kontaktoval Zaměstnavatele prostřednictvím webu work-prosperity.com (dále jen „Web“) či jiné prezentace Zaměstnavatele za účelem zájmu o zaměstnání.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail info@work-prosperity.com či telefonní kontakt +420 734 456 173.

1.Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

1.1.Zaměstnavatel zpracovává poskytnuté kontaktní údaje v rámci kontaktních formulářů zejména v rámci Webu a následně údaje v zaslaném životopise (či jiných zaslaných dokumentech) za účelem posouzení, zda jste vhodným uchazečem pro nabízenou pozici a případné uzavření pracovní smlouvy (tedy i příprava nezbytných dokumentů, informování o obsahu pracovní pozice atd.).

1.2.Zpracování je nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy a plnění zákonných povinností.

2.Od koho osobní údaje dostáváme?

2.1.Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami poskytnete v životopise či jiných dokumentech a zprávách, které sami vyplníte (či nám zašlete). Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

2.2.Jak zpracováváme osobní údaje?

2.3.Osobní údaje jsou tak zpracovány pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Vás, jakožto uchazeče a související plnění zákonných povinností.

2.4.U některých pozic dochází i k profilování za účelem posouzení Vaší vhodnosti pro nabízenou pozici, není však zahrnuto výlučně automatizované rozhodování.

2.5.V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při nabízení pracovních pozic postupovali v souladu se zákonem.

3.Jaká máte práva?

3.1.Vaše osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně pomocí formulářů a zaslány nám k manuálnímu posouzení. Rovněž může docházet k manuálnímu zpracování, u kterého mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pracující pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem vyhodnocení Vaší vhodnosti pro nabízenou pracovní pozici, odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

3.2.Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

4.Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1.Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu posouzení Vaší vhodnosti pro inzerovanou pozici, a to typicky po dobu 6 měsíců od zaslání Vašich údajů.

4.2.Pokud se stane, že pro Vás pozice není vhodná, vyžádáme si Váš souhlas s tím, zda chcete být dále uchování pro další nabídky, přičemž z této evidence Vás na základě Vaší žádost vyřadíme.

4.3.Osobní údaje zpracováváme i pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky v souvislost s diskriminací, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti zpracováváme údaje nezbytné pro ochranu našich zájmů, zejména identifikační údaje a údaje o vzájemné komunikaci v souvislosti s pracovními nabídkami.

4.4.Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě žádosti Uchazeče, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu (i v případě Vašeho zájmu o další nabídku jde o opatření za účelem uzavření smlouvu na základě Vašeho zájmu). Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

5. 

5.1.V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

5.2.Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

5.3.Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6.Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, zálohování, autorizační údaje.